Οδηγίες Συγγραφής Project«Πώς  γράφεται μια ερευνητική εργασία (project
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί έναν περιληπτικό οδηγό, για τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών, και απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου, με στόχο να τους βοηθήσει και να τους καθοδηγήσει στη σωστή σύνταξη μιας εργασίας. Το κείμενο συντάχτηκε και διαμορφώθηκε μετά από διαδικτυακή έρευνα (Βιβλιογραφία).

Μορφή Κειμένου

Το γραπτό μέρος της εργασίας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
σελίδα: Α4, αρίθμηση σελίδων,          διάστημα γραμμών (διάστιχο): 1,5
περιθώρια: 2,5 εκατοστά (επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά).
παράγραφος: στοιχημένη (justify),      γραμματοσειρά: η προτιμώμενη γραμματοσειρά είναι Times New Roman μέγεθος 12 για το κείμενο , μέγεθος 16 για τους τίτλους των κεφαλαίων και  μέγεθος 14 για τους τίτλους των υποκεφαλαίων αντίστοιχα.

Εξωτερικό φύλλο

Θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
  • Γενικό Λύκειο Σκάλας Ωρωπού  (μέγεθος 16)
  • <σχολικό έτος- τετράμηνο>  (μέγεθος 16)
  • <τίτλος της εργασίας> (μέγεθος 18)
  • <ονόματα μαθητών τάξη > (μέγεθος 12)
  • <όνομα των υπεύθυνων καθηγητών> (μέγεθος 12)
  • Ωρωπός, <μήνας, έτος> (μέγεθος 14)
Το κείμενο της εργασίας πρέπει να κατατεθεί σε έντυπη μορφή  και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ).

Παραπομπές στη βιβλιογραφία

Μια παραπομπή (reference) χρειάζεται όταν:
  • Παραθέτουμε επακριβώς λόγια κάποιου άλλου ατόμου (λέξη προς λέξη). Δεν έχει σημασία εάν αυτό είναι φράση, πρόταση ή παράγραφος.
  • Παραφράζουμε ή συνοψίζουμε
  • Χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία, διαγράμματα, πίνακες, ή παραρτήματα
Παραδείγματα:
ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο βιβλίο του Tim Jordan με τίτλο Cyberpower και συγκεκριμένα στη σελίδα 89 διαβάζουμε την άποψή του για τις ανισότητες στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Γράφουμε:
§ Οι ανισότητες πρόσβασης είναι διπλής κατεύθυνσης (Jordan 1993, σ. 89), και γι αυτό......


Όταν παραθέτουμε άμεση παραπομπή 30 λέξεων ή μικρότερη τις ενσωματώνουμε μέσα στην παράγραφο που γράφουμε χρησιμοποιώντας εισαγωγικά, π.χ.
§ «Οι ανισότητες στην πρόσβαση είναι διπλής κατεύθυνσης» (Jordan 1993, σ. 89).
Όταν παραθέτουμε μεγαλύτερα αποσπάσματα τότε τα γράφουμε σε ξεχωριστές παραγράφους με μεγαλύτερα περιθώρια στη σελίδα από δεξιά και αριστερά, χωρίς να χρησιμοποιούμε εισαγωγικά.

Εικόνες, Σχεδιαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες

Εικόνες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, πίνακες πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο να συνοδεύονται με λεζάντα και να είναι αριθμημένα. Η λεζάντα βρίσκεται κάτω σε διαφορετική και μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του κειμένου. Ο αριθμός μπαίνει πριν από το κείμενο της λεζάντας.

Δομή Εργασίας

1.Τίτλος

2.Περίληψη (Περιγράφεται συνοπτικά όλο το περιεχόμενο της εργασίας (50-200 λέξεις).)

3.Πίνακας Περιεχομένων (Εμπεριέχει όλους τους τίτλους – υπότιτλους των κεφαλαίων της εργασίας (από την Εισαγωγή έως την Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα) και την αντίστοιχη σελίδα. )

4.Εισαγωγή (Η εισαγωγή είναι το πρώτο Κεφάλαιο της Εργασίας (ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή). Έχει σαν σκοπό να κατατοπίσει τον αναγνώστη για τα κύρια σημεία της εργασίας. Περιλαμβάνει τα εξής:Αντικείμενο,Πεδίο εφαρμογής , Στόχος της εργασίας,Ορισμοί,Μεθοδολογία,)

5.Ανάπτυξη (Κύρια κεφάλαια της εργασίας)

6.Συμπεράσματα(Τα Συμπεράσματα πρέπει να «απαντούν» στα ερωτήματα και στους στόχους που έχουν τεθεί στην Εισαγωγή) Συγκεκριμένα πρέπει να περιέχουν: Αναφορά στον τίτλο και στη σημασία του θέματος., Υπενθύμιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί, Συμπεράσματα/απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας, Αξιολόγηση για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της Εργασίας.

7.Προτάσεις (Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται στην εργασία μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ότι ο συνολικός στόχος της εργασίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ή ότι από τα αποτελέσματα της εργασίας διαφαίνεται ότι χρειάζεται συμπληρωματική έρευνα στην θεματική περιοχή της εργασίας.)


8.Βιβλιογραφία

Οι αναφορές σε πηγές του Διαδικτύου γίνονται παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (συγγραφέας, ημερομηνία, τίτλος κτλ). Αναφέρονται το URL και η ημερομηνία πρόσβασης της συγκεκριμένης σελίδας.

 (Η παρακάτω βιβλιογραφία αποτελεί και βιβλιογραφία του συγκεκριμένου οδηγού)
Παράδειγμα βιβλιογραφίας
Από διαδίκτυο:

Υπουργείο Παιδείας (2012), Οδηγίες για την ερευνητική εργασία στην Α' και Β' Λυκείου σχ. έτος 2012 2013, Ανακτήθηκε 06/09/2012 από  http://www.minedu.gov.gr

Κουκούδης Βασίλης (2012), Πως γράφεται μια ερευνητική εργασία project,
 Ανακτήθηκε 15/09/12 από http://6lyk-kaval.kav.sch.gr

Βιβλία:
Jordan,  T. 1993,  Cyberpower,  Routledge, London.

Ματσαγγούρας  Η.  (2011), Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ


9.Παραρτήματα

Κάθε ένα παράρτημα έχει τίτλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <τίτλος>) και εμπεριέχει πίνακες, αποτελέσματα πειραμάτων, βίντεο, φωτογραφίες, καλλιτεχνικό έργο, λίστα συντομογραφιών κλπ.
....................................................................................................................................................................

Ερωτηματολόγιο

Αφιερώστε λίγα λεπτά και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν , θα αναλυθούν, και θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση της ερευνητικής εργασίας.

Πιστεύετε ότι είχε θετική ή αρνητική επίδραση, η είσοδος των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο;

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί τόσες θέσεις εργασίας όσες "καταργεί";

Για ποιο λόγο πιστεύετε «χάθηκαν» κάποια από τα «παλιά» επαγγέλματα;

Πώς επηρέασαν οι βιομηχανίες τα παλιά επαγγέλματα;

Με ποιες πράξεις, έμμεσα οι άνθρωποι ''κατάργησαν'' τα παλιά επαγγέλματα;

Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν τώρα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν 20 χρόνια;

Ποια επαγγέλματα θα έχουν θετικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας

Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες θα σας βοηθήσουν στη δουλειά σας;

Έχετε ακούσει για την " τηλεργασία ";

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύετε ότι η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα επαγγέλματα και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας;